Usługi prawne, ochrony danych osobowych i mediacji

Waga temidy

Usługi prawne

Usługi prawne przez nas oferowane to między innymi pomoc przy:

 

- Zakładaniu spółek prawa handlowego

- Zakładaniu fundacji, stowarzyszeń

- Przekształceniu form prowadzenia działalności

- Likwidacji spółek, fundacji, stowarzyszeń

- Realizacji obowiązków związanych z KRS (uchwały, zgłoszenia, sprawozdania)

- Przygotowywaniu, weryfikacji, negocjowaniu umów

- Dochodzeniu należności – przygotowywaniu wezwań do zapłaty, pozwów, egzekucji komorniczej

 

Udzielamy również pomocy w sprawach z zakresu:

 

– Cywilno procesowego

– Prawa nieruchomości

– Prawa ochrony środowiska

– Prawa zagospodarowania przestrzennego i budowlanego

– Ochrony własności intelektualnej

– Ochrony danych osobowych, m.in.

audyt

opracowanie procedur

opracowanie niezbędnej dokumentacji (polityka bezpieczeństwa, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia czynności przetwarzania danych osobowych, umowy o zachowaniu poufności, itp.)

Praca biurowa

Ochrona danych osobowych

Dla ochrony interesów firmy bardzo istotne jest spełnienie wszelkich wymogów, jakie stawia przed przedsiębiorcami zarówno Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych, jak i po zmianie przepisów (RODO).

Szereg obowiązków dotyczy zarówno księgowości, jak i kadr w firmie. Odpowiednio wdrożone procedury pomogą uniknąć kosztownych błędów w zakresie przetwarzania powierzonych przez klientów czy pracowników danych osobowych. Konieczna do tego jest znajomość zakresu danych, jakich można żądać w procesie rekrutacji, zatrudnienia, jak również w przypadku umów cywilno –prawnych.  Niezbędne jest też nadanie upoważnień do przetwarzania powierzonych danych, w taki sposób, aby były one zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych (np. akta osobowe pracowników czy dokumentacja księgowa przedsiębiorstwa).

Mediacje

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów.

 

Udział bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora) stwarza warunki do szybkiego i konstruktywnego rozwiązania zaistniałego konfliktu.

Mediacja ma charakter poufny, a udział w niej jest dobrowolny. Podstawową cechą różniącą mediacje od postępowania sądowego jest taka, iż w sądzie za strony decyduje arbitralnie obca osoba, a rola każdej ze stron sprowadza się do przekonywania sędziego do swojej racji. Podczas mediacji cała energia stron skierowana jest na to, aby rozmawiać ze sobą w taki sposób, by zrozumieć i być zrozumianym. To strony, jako najlepsi eksperci w swojej sprawie, podejmują decyzje gwarantujące obopólną satysfakcję.

Zadaniem mediatora, osoby akceptowanej przez strony sporu, jest wysłuchanie racji zaangażowanych w konflikt stron i pomoc im w wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia, uwzględniającego potrzeby i interesy obu stron.

 

Co strony mogą osiągnąć dzięki mediacji:

 • szansę na polubowne rozwiązanie sporu
 • szybki sposób na rozwiązanie konfliktu (czas postępowania krótszy niż w sądzie)
 • zakończenie mediacji ugodą oznacza, że wszystkie strony konfliktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem
 • zredukowanie kosztów postępowania sądowego i innych kosztów ekonomicznych konfliktu
 • utrzymanie wzajemnych relacji
 • obniżenie poziomu negatywnych emocji
 • zrozumienie potrzeb własnych oraz drugiej strony
 • utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy lub osoby
 • szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin

W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w mediacjach w każdej chwili, w przypadku niezadowalającego przebiegu postępowania, możesz zrezygnować z dalszego uczestnictwa w postępowaniu.

 

Prowadzimy mediacje w sprawach:

Cywilnych

 • w sprawach z zakresu prawa cywilnego
 • w konfliktach środowiskowych, np. sąsiedzkich, społecznych

Gospodarczych i pracowniczych

 • w konfliktach między firmami
 • w sporach między pracownikiem a pracodawcą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń – w sprawach dot. własności intelektualnej
Sprawdź w czym możemy Tobie pomóc lub skontaktuj się z nami
beata@szlachetka.com.pl