Blog

W dniu 30.05.2017r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w zakresie rozliczania jednorazowej amortyzacji. – prawo do jednorazowej amortyzacji ma przysługiwać każdemu podatnikowi pop i pdof, który w roku podatkowym poniesie nakłady na środki trwałe minimum 10 000,00 zł, maksimum 100 000,00 zł, wliczając zaliczki wpłacone na poczet zakupu środków trwałych (w przypadku spółek osobowych limit dotyczyć będzie wszystkich wspólników) – preferencja jedynie dla fabrycznie nowych środków trwałych, nie obejmie środków transportu i nieruchomości – w
Ustawa z dnia 21.04.2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 992), wydłużyła termin, do którego możliwe jest wystawianie papierowych zwolnień lekarskich. Termin pierwotny 31.12.2017r., po zmianie – 30.06.2018r.

Zmiana stawki CIT od 2017 roku

Posted by Beata Szlachetka on 12 września 2016
0
Category: Podatki
Od  01.01.2017 roku dla przedsiębiorców opłacających  podatek dochodowy od osób prawnych (z pewnymi wyjątkami dotyczącymi np. podatkowych grup kapitałowych), którzy:  uzyskali obrót roczny nie przekraczający 1,2 mln euro  rozpoczynają działalność stawka podatku wynosić będzie 15 %, a nie jak do tej pory 19%. Więcej informacji o zmianach po 20-tym września.
Od dnia 01.07.2016 r. minimalna stawka godzinowa brutto dla umów zleceń i umów o świadczenie usług wyniesie 12,00 zł brutto (również w przypadku, gdy wynagrodzenie ustalane jest np. w stawce miesięcznej). W związku z powyższym konieczne będzie prowadzenie ewidencji godzin, która będzie musiała być potwierdzona przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi. W przypadku braku ewidencji lub wypłacenia wynagrodzenia niższego niż 12,00 zł brutto za godzinę ustawodawca przewidział dla przedsiębiorcy karę grzywny w wysokości od 1 tys.
Od dnia 18.05.2016 r. dzięki zmianom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność ale również podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, będą mieli możliwość zgłoszenia wyboru formy opodatkowania oraz sposobu opłacania zaliczek (uproszczonego, kwartalnego, miesięcznego) za pośrednictwem CEIDG. Jednocześnie nadal będzie możliwe dokonanie takiego zgłoszenia w drodze pisma skierowanego do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy kontynuujący działalność po raz pierwszy będą mogli skorzystać z tej możliwości wybierając formę opodatkowania na rok 2017.