Blog

1. Urlop udzielany jest maksymalnie w pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 2. Jeśli rodzic rozpoczął wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale w późniejszym terminie, to liczba wykorzystanych części takiego urlopu (maksymalnie dwie) obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego. 3. Pracownik zobowiązany będzie do złożenia wniosku o urlop wychowawczy nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. 4. W przypadku złożenia wniosku w
Z dniem 19.05.2016 r. wejdą w życie zmienione przepisy Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejsze z nich to: 1. Uproszczenie procedury wykreślania i dokonywania wpisów w CEIDG 2. Poszerzenie danych zawartych we wpisie 3. Ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej 4. Umożliwienie rezygnacji z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej 5. Powrót do obowiązku posiadania przez przedsiębiorców tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy podlegają

Zmiany w podatkach w roku 2016

Posted by Beata Szlachetka on 21 kwietnia 2016
0
Category: Podatki
Poniżej najważniejsze zmiany od 01.01.2016 ? pominęłam kwestie związane z działami specjalnymi produkcji rolnej, gospodarstwami  rolnymi, podatkiem od spadków i darowizn, a także zmiany istotne dla jednostek  budżetowych. Co do zmian VAT – dotyczą tylko sprzedaży na cele ochrony przeciwpożarowej i odliczania VAT proporcjonalnego dla wąskiego grona podatników – również nie omawiam 1. Pierwsza z najważniejszych moim zdaniem zmiana. Z początkiem 2016 roku znika obowiązek korygowania kosztów podatkowych o niezapłacone w terminie faktury (odpowiednio po
W roku 2016 zmienią się zasady obowiązujące przy zawieraniu umów czasowych. Znika z przepisów umowa na czas wykonania określonej pracy. Zrezygnowano też z osobnego wyodrębnienia umowy na zastępstwo w art. 25 Kodeksu Pracy. Pozostanie możliwość zawierania umów czasowych: – na okres próbny – na czas określony I. Umowy na czas określony. Po nowelizacji w zakresie umów na czas określony umowy pomiędzy tymi samymi stronami nie będą mogły przekroczyć limitu czasowego 33 miesięcy i ilościowego 3
W roku 2016 w ramach zmian w Ordynacji Podatkowej wprowadzono nowe zasady uzyskiwania interpretacji podatkowych (Ustawa z dnia 10.09.2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1649). Będą one stosowane do wniosków składanych od 01.01.2016 r. a także w przypadku zmiany, uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia interpretacji wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do 31.12.2015 roku. Interpretacje indywidualne wydawać będzie Dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej centrala w Bielsku Białej. W przypadku