Blog

Od 01.01.2019r. regułą będzie wypłata pensji przelewem, w związku z czym pracodawca do 22 stycznia 2019r. będzie musiał poinformować pracowników, którym wypłacał wynagrodzenie gotówką o obowiązku:   podania numeru rachunku, na które przelewane będzie wynagrodzenie za pracę złożenia wniosku o wypłatę do rąk własnych, jeśli pracownik nadal chce otrzymywać gotówkę.   Jeśli pracownik nie przekaże informacji lub nie złoży wniosku w terminie 7 dni, wynagrodzenie wypłacone zostanie do rąk własnych.
Począwszy od 01.01.2019r. zmieniają się zasady przekazywania informacji do urzędu skarbowego: W zakresie wyboru formy opodatkowania lub rezygnacji dotyczącej podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego dla przychodów uzyskanych w grudniu roku podatkowego. Wybór będzie dotyczył także kolejnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży rezygnację. Oświadczenia złożone przed 31.12.2018r. nadal zachowują ważność.   W zakresie
Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zniosła od 01.01.2019 roku obowiązek informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego.   Jako wybór na dany rok podatkowy traktowane będzie dokonanie pierwszej wpłaty podatku w tej formie, natomiast w przypadku uzyskania pierwszego przychodu w grudniu będzie to złożenie PIT 28 za ten rok.

STIR kolejne zmiany od roku 2019

Posted by Beata Szlachetka on 28 września 2018
0
Category: ZUS i Prawo Pracy
Tegoroczna zmiana przepisów w zakresie STIR spowodowała, że Banki i SKOK-i przekażą więcej informacji do izby rozliczeniowej, a w konsekwencji do Krajowej Administracji Skarbowej.   Od 01 lipca 2019r. banki będą bez wezwania Szefa KAS podawać dane o blokadach i zajęciach egzekucyjnych (banki spółdzielcze i SKOK-i przekażą te informacje od stycznia 2020r.).   Ponadto od 01 lipca 2019r. na żądanie Szefa KAS ujawnione zostaną adresy IP klientów banków i SKOK-ów.
Obowiązek dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie wszystkich pracodawców i dotyczyć będzie zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Pierwsze umowy o zarządzanie PPK będą musiały zostać zawarte przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób już od 01 lipca 2019r. Potem kolejno: – od 1 stycznia 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 50 osób – od 1 lipca 2020r. przy zatrudnieniu co najmniej 20 osób – od 1 stycznia 2021r. pozostałe