Zmiany w sposobie wypłaty wynagrodzeń

Dodane dnia Dodaj komentarz

Od 01.01.2019r. regułą będzie wypłata pensji przelewem, w związku z czym pracodawca do 22 stycznia 2019r. będzie musiał poinformować pracowników, którym wypłacał wynagrodzenie gotówką o obowiązku:   podania numeru rachunku, na które przelewane będzie wynagrodzenie za pracę złożenia wniosku o wypłatę do rąk własnych, jeśli pracownik nadal chce otrzymywać gotówkę.   Jeśli pracownik nie przekaże […]

Zmiana terminów dla oświadczeń i zawiadomień dotyczących podatku dochodowego

Dodane dnia Dodaj komentarz

Począwszy od 01.01.2019r. zmieniają się zasady przekazywania informacji do urzędu skarbowego: W zakresie wyboru formy opodatkowania lub rezygnacji dotyczącej podatku liniowego i ryczałtu ewidencjonowanego – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego dla przychodów uzyskanych w grudniu roku podatkowego. Wybór będzie […]

W roku 2019 ryczałt z prywatnego najmu bez zgłoszenia

Dodane dnia Dodaj komentarz

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zniosła od 01.01.2019 roku obowiązek informowania urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego.   Jako wybór na dany rok podatkowy traktowane będzie dokonanie pierwszej wpłaty podatku w tej formie, natomiast w przypadku uzyskania pierwszego przychodu w grudniu będzie to złożenie PIT 28 za ten rok.

STIR kolejne zmiany od roku 2019

Dodane dnia Dodaj komentarz

Tegoroczna zmiana przepisów w zakresie STIR spowodowała, że Banki i SKOK-i przekażą więcej informacji do izby rozliczeniowej, a w konsekwencji do Krajowej Administracji Skarbowej.   Od 01 lipca 2019r. banki będą bez wezwania Szefa KAS podawać dane o blokadach i zajęciach egzekucyjnych (banki spółdzielcze i SKOK-i przekażą te informacje od stycznia 2020r.).   Ponadto od […]

Obowiązek wpłat do systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Dodane dnia Dodaj komentarz

Obowiązek dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie wszystkich pracodawców i dotyczyć będzie zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy zlecenia. Pierwsze umowy o zarządzanie PPK będą musiały zostać zawarte przez podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób już od 01 lipca 2019r. Potem kolejno: – od 1 stycznia 2020r. przy zatrudnieniu co […]