Podatki

Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych PIT

Działania na kalkulatorze

W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018:

  • zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym)
  • zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra – wolne niezależnie od ich wysokości, natomiast z innych źródeł do kwoty 6 000,00 zł (w roku podatkowym)
  • diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów dla osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – 3 000,00 zł (miesięcznie)
  • świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS (oprócz bonów towarowych) – 1 000,00 zł (w roku podatkowym)
  • dopłat do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży – 2 000,00 zł (w roku podatkowym)
  • świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłego pracownika lub zmarłego emeryta lub rencisty, od byłego zakładu pracy – z fundusz socjalnego, ZFŚS, zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra – wolne niezależnie od ich wysokości, natomiast z innych źródeł – 3 000,00 zł (w roku podatkowym)
  • świadczenia ze środków własnych zakładu pracy otrzymane od pracodawcy na pokrycie kosztów opiekuna dziennego dla dziecka, żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola – 1 000,00 zł na każde dziecko (miesięcznie)
  • wygranych w konkursach i grach – 2 000,00 zł (jednorazowo)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *