Podatki

Planowane zmiany w podatkach dochodowych (od osób fizycznych, prawnych, ryczałt) – projekt

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych, które miałyby wejść w życie z dniem 01 stycznia 2018r.

1. Nowy podatek, który miałyby płacić centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz pozostałe budynki handlowo-usługowe, a także biurowe – z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie RP, którego wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł w wysokości 0,0042% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc – tzw. podatek od nieruchomości komercyjnych. Kwota podatku stanowić ma koszty uzyskania odliczane od podatku CIT lub PIT.

2. Limity dotyczące zaliczenia w koszty uzyskania wydatków na usługi niematerialne (doradcze, księgowe, badania rynku, prawne, reklamowe itp.) oraz związane z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych. Limity dotyczyć mają podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku, gdy wydatki z wyżej wymienionych tytułów przekroczą w roku podatkowym 1 200 000,00 zł oraz dotyczyć mają nadwyżki ponad tę kwotę. Limit ma być ustalony na poziomie 5% dochodu, amortyzacji podatkowej i różnicy pomiędzy przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego.

3. W podatku dochodowym od osób fizycznych ma nastąpić ograniczenie w rozliczaniu amortyzacji otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych.

4. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych zapłacą podatek z tytułu nieodpłatnego przekazania rzeczy (praw). Nie będą też mogli odpisywać w koszty podatkowe nagród i premii z zysku netto wypłaconych pracownikom i członkom zarządu.

5. Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uznawane będą za koszt podatkowy w kwocie netto (bez podatku VAT).

6. Limit wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej uprawniający do bezpośredniego zaliczenia w koszty będzie podniesiony z kwoty 3 500,00 do 5 000,00 zł.

7. Koszty pośrednie będą zaliczane do kosztów uzyskania zgodnie z ich ujęciem rachunkowym w księgach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *