Podatki

Podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS w przypadku zakwaterowania, kosztów dojazdu do pracy oraz podróży służbowej zleceniobiorcy

1. Podróż służbowa

W przypadku zleceniobiorców przysługuje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową, który do wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r., jest zwolniony z podatku dochodowego i składek ZUS. Informację o możliwości rozliczania przez zleceniobiorcę diet i innych wydatków związanych z podróżą służbową należy zawrzeć w umowie. Od kwot wypłaconych ponad limit należy potrącić zaliczkę na podatek oraz składki ZUS.

2. Zakwaterowanie i transport
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17.05.2017r. I SA/Wr 44/17 (nieprawomocny), uchylający zaskarżoną interpretację podatkową.

Sąd uchylił interpretację podatkową dotyczącą stanowiska organów podatkowych, co do opodatkowania przychodów z nieodpłatnych świadczeń z tytułu zakwaterowania zleceniobiorców (w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania), a także transportu zbiorowego pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscem wykonywania powierzonych zadań.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że wydatki te poniesione są na cele osobiste zleceniobiorcy i jako takie podlegają opodatkowaniu. Sąd nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że świadczenie spełnione jest w interesie zleceniodawcy, a nie zleceniobiorcy, stąd też u zleceniobiorcy przychód nie powstanie.

Inaczej ma się do składek ZUS, ponieważ nie są to koszty związane z podróżą służbową kwoty te stanowią w opinii ZUS podstawę naliczenia składek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *