ZUS i Prawo Pracy

Badania lekarskie i szkolenia w zakresie BHP dla zleceniobiorców

Ponieważ wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest powszechne, powstają wątpliwości w zakresie obowiązków zleceniodawcy, co do przestrzegania przepisów bhp.

Art. 304 Kodeksu Pracy mówi o obowiązkach osób fizycznych z zakresu bhp wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Do obowiązków tych należy między innymi:

– znajomość przepisów i zasad bhp, udział w szkoleniach i instruktażach

– wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bhp

– poddawanie się badaniom lekarskim wstępnym, okresowym i kontrolnym.

Wszystkie te obowiązki wymienione są w art. 211 Kodeksu Pracy.

Natomiast obowiązki pracodawcy określone są w dziale 10 rozdział 1 Kodeksu Pracy. Obowiązki wobec zleceniobiorców w tym zakresie wymienione są w art. 304. Do podstawowych obowiązków należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Z przepisu tego nie wynika, aby zleceniodawca miał obowiązek szkolenia lub poddawania badaniom lekarskim zleceniobiorcy. W niektórych przypadkach może to być jednak konieczne. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, stopnia zagrożenia wypadkiem przy pracy oraz warunków pracy (potwierdza to również Główny Inspektorat Pracy).

Zleceniobiorcy wykonujący np. prace budowlane czy remontowe powinni zostać objęci szkoleniem i badaniami.

Jednak za każdym razem o tym, czy działania te są konieczne, decyduje zleceniodawca. O tym, kto ponosi koszty z tym związane również – nie ma przepisu, który zobowiązywałby do pokrycia kosztów przez zleceniodawcę. Oznacza to, że zleceniodawca może domagać się od zleceniobiorcy zaświadczenia o odbytym szkoleniu i badaniach lekarskich, przeprowadzonych na koszt zleceniobiorcy.

Wszystkie te uregulowania dla celów dowodowych powinny zostać zawarte w umowie.

Zalecałabym też, aby osoba, która zatrudnia pracowników czy zleceniobiorców odbyła szkolenie z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami. To pozwoli na przeprowadzenie wstępnego szkolenia bhp bez udziału specjalisty z zakresu bhp (tam, gdzie pracodawca może pełnić sam zadania służby bhp – w firmach zatrudniających do 10-ciu pracowników, w niektórych przypadkach do 20-tu). Poza tym w razie wypadku przy pracy zleceniodawca będzie w stanie bronić się przez Inspekcją Pracy, że dochował staranności, ma świadomość zagrożeń i właściwie zorganizował stanowisko pracy.

W każdej firmie powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka, zleceniobiorcy powinni podpisem zaświadczyć, że zapoznali się z tym ryzykiem, a także z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy innymi instrukcjami w zakresie bhp.

Oczywiście można też skierować zleceniobiorcę na badania i szkolenie przeprowadzone przez wyspecjalizowaną firmę oraz pokryć koszty. W przypadku zleceniobiorców pracujących w warunkach zagrożenia (np. produkcja, branża budowlana) byłoby to nawet konieczne.

Decyzja każdorazowo należy do przedsiębiorcy, ponieważ to on ponosi wszelkie negatywne skutki w przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie bhp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *