Podatki

Omówienie niektórych zmian w zakresie podatku VAT 2017/2018

W zasadzie wszystkie ważne zmiany na rok 2017 omawiałam już w roku 2016, tutaj tylko uściślam pewne tematy.
W zakresie odwrotnego obciążenia – przepisy obowiązujące od 01.01.2017r.

W 2017 roku katalog usług objętych tą procedurą rozszerzył się przede wszystkim o usługi budowlane. Dla potrzeb odwrotnego obciążenia bardzo istotna jest weryfikacja nabywcy – aby zastosować tę procedurę nabywca musi być czynnym podatnikiem VAT. Wystawienie faktury dla innego podmiotu niż czynny podatnik powoduje:

– konieczność naliczenia i zapłaty podatku VAT według stawki 23% lub 8%

– konieczność zapłaty odsetek

– w przypadku osób fizycznych może spowodować odpowiedzialność  karną skarbową

– w przypadku osób prawnych sankcja 30%

W przypadkach wątpliwości co do klasyfikacji usługi można zwrócić się z wnioskiem o interpretację do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

W przypadku podwykonawców ważne jest też dokumentowanie czynności, np. protokoły odbioru.

Dostawę towarów oraz usługę w określonych warunkach można rozdzielić, pod warunkiem faktycznego potwierdzenia dostawy towarów, natomiast inną sprawą jest uzasadnienie gospodarcze tej transakcji przed aparatem skarbowym.

Jeszcze kilka informacji w zakresie usług budowlanych:

– refakturowanie usług budowlanych – traktowane jest jak podwykonawstwo

– wykonawstwo zastępcze – faktura z 23% lub 8% stawką VAT

– usługi wykonywane przez wykonawcę dla inwestora zastępczego – faktura z 23% lub 8% VAT

– w przypadku umowy pomiędzy inwestorem a konsorcjum, lider konsorcjum fakturuje usługę z odpowiednią stawką VAT, natomiast faktury pozostałych podmiotów wystawiane dla lidera –  odwrotne obciążenie

– członkowie spółdzielni rzemieślniczej wystawiający na jej rzecz faktury – odwrotne obciążenie.

Termin rozliczenia VAT naliczonego w ramach odwrotnego obciążenia – przepisy obowiązujące od 01.01.2017r.

Prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytułu odwrotnego obciążenia przysługuje w tym samym miesiącu, w którym należy wykazać podatek należny. Jeśli z jakichś przyczyn kwoty te zostaną rozliczone z naruszeniem terminu, albo nie rozliczone w ogóle, będzie to wywoływać określone skutki:

– jeśli podatnik skoryguje przed kontrolą deklarację w ciągu trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, ujmując kwoty w prawidłowej deklaracji, wtedy będzie to transakcja neutralna podatkowo

– jeśli po upływie trzech miesięcy, to podatek należny musi zostać wykazany w tej deklaracji, w której pierwotnie wykazany być powinien, natomiast podatek naliczony dopiero w deklaracji, której termin złożenia przypadał w miesiącu, w którym podatnik stwierdził błąd. W takiej sytuacji powstanie zaległość podatkowa oraz odsetki do zapłaty. Jeśli błąd stwierdzi kontrola – odpowiedzialność karna skarbowa lub sankcja.

Przepisy te nie są zgodne z przepisami unijnymi.

Rejestracja podatników i wykreślanie z rejestru podatników VAT – obowiązują od 01.01.2017r.

Procedura rejestracji nowego podatnika do VAT trwa obecnie do 3 miesięcy. Urząd sprawdza miejsce prowadzenia działalności, żąda dodatkowych wyjaśnień i może odmówić rejestracji w przypadkach dla siebie wątpliwych. Przyczyny odmowy już opisywałam w poprzednich opracowaniach. W każdym razie należy rozsądnie zaplanować czas potrzebny do uruchomienia działalności gospodarczej, ponieważ jest to w przypadku podatników VAT procedura długotrwała. Po przejściu procedury urząd rejestruje z datą wskazaną w druku VAT – R, co z automatu powoduje zaległości w złożeniu deklaracji, ponieważ należy złożyć je wstecz. Urząd nie informuje o odmowie rejestracji, bądź jej dokonaniu – podatnik musi sprawdzać portal podatkowy samodzielnie.

Ponieważ żaden pełnomocnik nie podpisze w chwili obecnej druku VAT – R (z uwagi na odpowiedzialność solidarną) podatnik w tym zakresie działa sam.

Większym problemem są jednak wykreślenia podatników – według informacji doradców podatkowych jest to kilka tysięcy podatników miesięcznie. O przyczynach wykreślania również już pisałam – i znów zaleca się sprawdzanie portalu podatkowego.

Odpowiedzialność solidarna – towary z załącznika 13 do ustawy – obowiązują od 01.01.2017r.

W tym przypadku zwracam szczególną uwagę na dwa warunki dotyczące ochrony przy zakupach od podatnika, który złożył kaucję gwarancyjną:

– zapłata musi nastąpić na rachunek opublikowany przez sprzedawcę na stronie MF

– dla paliw i olejów – dostawca na dzień poprzedzający dostawy posiadał wymagane koncesje

Sankcje VAT – obowiązują od 01.01.2017r.

O sankcjach też już było, ale tak jeszcze dla uściślenia.

Aby uniknąć sankcji za zaniżenie kwoty do zapłaty lub zawyżenie kwoty do zwrotu lub przeniesienia, korekta musi być sporządzona przed kontrolą i podatek wynikający z korekty musi zostać zapłacony.

Sankcji nie nakłada się na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ obejmuje je odpowiedzialność karno – skarbowa i mogą one zostać ukarane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe (np. stawka dzienna kary za przestępstwo skarbowe wynosi od 66,66 zł do 26 664,00 zł, co przy np. 120 stawkach daje karę od 8 000,00 do 3 199 680,00 zł). Przy osobach prawnych sankcja będzie dotyczyła spółki, co nie wyklucza możliwości pociągnięcia zarządu czy osoby sporządzającej deklarację do odpowiedzialności karnej skarbowej. Sankcja nakładana jest z mocy ustawy o VAT, natomiast do zastosowania kodeksu karnego skarbowego potrzebne jest udowodnienie winy, z czym na ogół organy podatkowe nie mają problemu.

Pliki JPK VAT – 2018r.

Od 2018r. wszyscy podatnicy VAT będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej i wysyłki plików JPK ewidencja. Działania te leżą po stronie naszego biura, jednak za rzetelność dokumentów dostarczanych do biura i kontrolę statusu kontrahenta odpowiada klient.

Wiadomo już, że ich struktura będzie sukcesywnie rozbudowywana, tak aby umożliwiały automatyczną kontrolę transakcji pomiędzy podmiotami.

W chwili obecnej urzędy na bieżąco weryfikują wysyłane do nich pliki i przesyłają informację o niezgodnościach – w większości przypadków dotyczą one zakupów od podatnika VAT, który nie figuruje w rejestrze podatników VAT czynnych. Informacji takich nie należy lekceważyć, mogą one być istotną wskazówką do zakończenia współpracy z danym kontrahentem.

Mechanizm podzielonej płatności – Split payment

Ponieważ projekt, który obowiązywał jeszcze wczoraj ma zostać zmieniony, więc trudno powiedzieć coś bliżej o przepisach, które mają wejść w życie z dniem 01.01.2018r. Według projektu, który był już przygotowany, przepisy te miały wyglądać następująco:

– płatność ta ma zabezpieczać podatników i zwalniać z solidarnej odpowiedzialności przy zakupie towarów z załącznika nr 13 do ustawy

– płatność podzielona (osobno netto, osobno VAT) ma się póki co odbywać na zasadzie dobrowolności. Jej wybór zależeć ma od nabywcy – sprzedawca nie będzie miał żadnego wpływu na tę decyzję

– konto VAT będzie utworzone do konta firmowego automatycznie, bez opłat, dla osób nie posiadających konta firmowego na wniosek podatnika

– podatnik nie będzie miał swobody w dysponowaniu środkami przelanymi na odrębne konto VAT – będzie mógł je przeznaczyć wyłącznie na płatności podatku VAT, na zapłatę VAT dla kontrahentów, oraz na zwroty podatku VAT wynikające korekt.

W dużym skrócie tak to ma wyglądać na dzień dzisiejszy.

Możliwe zmiany w Ordynacji Podatkowej

Prawdopodobnie od 01.09.2017r. wejdą w życie dwie zmiany w Ordynacji podatkowej:

– za dowody w postępowaniu podatkowym uznawane będą również pliki JPK

– kontrahenci podatnika mają otrzymywać od organów skarbowych informacje o podatnikach, którzy:

– nie składają deklaracji lub innych dokumentów

– nie ujmują w deklaracji lub innych dokumentach, czynności które zobowiązani są ujmować

– nie płacą kwot należnych fiskusowi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *