Inne

Zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 r. cz. I

1. Doręczanie pism
– pisma doręcza się pod adresem zamieszkania podatnika
– istnieje możliwość doręczenia pod innym niż adres zamieszkania adresem w kraju
– w przypadku nieobecności podatnika pisma w pierwszej kolejności doręcza się pełnoletniemu domownikowi, a jeśli ten odmówi przyjęcia – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy, o ile zobowiążą się do przekazania przesyłki adresatowi
– na wniosek podatnika na skrytkę pocztową (pismo zostanie złożone w placówce, natomiast podatnik dostanie na skrytkę pocztową zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki).

2. Zapłata podatku
– podatki bez względu na ich wysokość mogą regulować za podatnika: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha ? bez ograniczeń kwotowych
– każdy inny podmiot, jeśli z dowodu wpłaty jasno wynika jej przeznaczenie, a kwota podatku nie przekracza 1000,00 zł. Wpłaty te podlegają tym samym rygorom, które dotyczą wpłat dokonywanych bezpośrednio przez podatników
– podatki mogą być regulowane przy użyciu karty płatniczej, przy czym podatnik będzie obciążony wszystkimi opłatami związanymi z transakcją. Informacja o kosztach musi zostać umieszczona w urzędzie skarbowym w miejscu korzystania z terminala
– podatki mogą być opłacane za pośrednictwem instytucji pieniądza elektronicznego
– zmienia się termin zapłaty podatku w przypadku zlecenia przelewu z rachunku założonego w instytucji świadczącej usługi płatnicze, która nie ma siedziby lub oddziału w Polsce – jest to dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika. Pieniądze muszą wpłynąć na konto organu podatkowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez dostawcę usług płatniczych zlecenia przelewu, a jeśli zlecenie zostało złożone w formie papierowej okres ten może zostać przedłużony o jeden dzień. W przypadku niedotrzymania tych terminów za datę zapłaty uważa się dzień uznania wpłaty na rachunku bankowym.

3. Urząd właściwy w sprawach VAT
Od dnia 01.01.2016 r. urzędem właściwym w sprawie VAT jest urząd właściwy według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika (za wyjątkiem podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe). Bez znaczenia jest już adres, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Urzędy skarbowe we własnym zakresie dokonają stosownych zmian – podatnik nie musi dokonywać aktualizacji na druku VAT R.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *