Podatki

Zmiany w podatkach w roku 2016

Poniżej najważniejsze zmiany od 01.01.2016 ? pominęłam kwestie związane z działami specjalnymi produkcji rolnej, gospodarstwami  rolnymi, podatkiem od spadków i darowizn, a także zmiany istotne dla jednostek  budżetowych. Co do zmian VAT – dotyczą tylko sprzedaży na cele ochrony przeciwpożarowej i odliczania VAT proporcjonalnego dla wąskiego grona podatników – również nie omawiam

1. Pierwsza z najważniejszych moim zdaniem zmiana. Z początkiem 2016 roku znika obowiązek korygowania kosztów podatkowych o niezapłacone w terminie faktury (odpowiednio po 30-tu lub 90-ciu dniach po upływie terminu płatności), czyli zapłata nie będzie już miała wpływu na koszty podatkowe. Natomiast nadal będzie nas obowiązywał przepis mówiący o obowiązku korekty VAT w przypadku braku zapłaty w terminie 150 dni od terminu płatności. Tak więc nadal będziecie Państwo zobowiązani do informowania mnie o niezapłaconych fakturach (oprócz podatników rozliczanych na podstawie ksiąg rachunkowych, tam jestem w stanie ustalić brak zapłaty samodzielnie).

2. Druga równie ważna. W przypadku wystawienia lub otrzymania faktur korygujących dotyczących lat ubiegłych, wystawionych w roku bieżącym, korekty te będziemy mogli rozliczać w miesiącu otrzymania, bez konieczności korygowania lat ubiegłych.

3. Nowe zwolnienia przychodu pracowniczego z jednoczesną możliwością zaliczenia do kosztów podatkowych. W przypadku zatrudniania (wyłącznie na umowę o pracę) pracowników, którzy posiadają dzieci uczęszczające do żłobków, klubów malucha lub przedszkoli. Pracodawca od 01.01.2016 r. będzie mógł dofinansować pracownikowi pobyt dziecka, bez konieczności opodatkowywania tej kwoty.

Kwoty dofinansowania wynosić będą odpowiednio:
– 400,00 zł na dziecko w żłobku, klubie malucha lub będącego pod opieką niani(minusem jest konieczność opodatkowania tej kwoty przez nianię)
– 200,00 na dziecko w przedszkolu.

Jeśli chodzi o zmiany korzystne w podatkach dochodowych, to by było na tyle. Co do zmian niekorzystnych

1. Ceny transferowe, czyli transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Ponieważ nikogo z Państwa nie dotyczy problem wypłacania dywidendy podmiotom zagranicznym, to tą zmianą zajmować się nie będę. Natomiast ważną zmianą (od roku 2017) jest obowiązek dla podmiotów o przychodach powyżej 2.000.000 euro składania informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi, bez wezwania urzędu skarbowego. To oznacza bezwzględną konieczność uporządkowania wszystkich spraw związanych z tym tematem (dokumentacja cen transferowych) w 2016 roku. Złożona informacja będzie dla urzędu pokusą do wszczęcia kontroli w zakresie po pierwsze stwierdzenia, czy podatnik ma dokumentację, po drugie czy stosuje ceny rynkowe.

2. Dochody nieujawnione – tutaj również zaostrzenie przepisów.
Od roku 2016 urząd skarbowy w przypadku stwierdzenia, że wydatki podatnika nie mają pokrycia w dochodach będzie badał nie globalnie, ale szczegółowo poszczególne wydatki, czyli daty uzyskania przychodu będą porównywane z datami wydatków (chronologicznie). Urzędy otrzymały uprawnienia do stosowania tej metody 5 lat wstecz od roku 2016, więc jest to zmiana bardzo niekorzystna. Podatek od takich dochodów wynosi 75%, stawka obniżona ma zastosowanie jedynie do dochodów ujawnionych dobrowolnie.

Doradcy podatkowi spodziewają się wzmożonych kontroli w tym zakresie.

Co do zmian w innych podatkach

1. Korzystna zmiana w podatku od nieruchomości dla osób mających współwłasność w hali garażowej. Ponieważ w podatku od nieruchomości występuje odpowiedzialność solidarna, więc urzędy do tej pory często miały praktykę, że obciążały całym podatkiem jednego ze współwłaścicieli hali garażowej. Od roku 2016 nie będą miały prawa tego robić, każdy ze współwłaścicieli będzie musiał za siebie zapłacić odrębnie.

2. Zmiana niekorzystna w podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość z przyczyn technicznych nie może być wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Od roku 2016 aby nie płacić podatku według stawki przewidzianej dla działalności gospodarczej potrzebna będzie decyzja właściwego organu. Nie będzie można udowodnić inaczej, że budynek nie spełnia norm technicznych.

3. W przypadku podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego nie będzie się wszczynać postępowania, jeśli kwota podatku nie przekracza 11,60 zł. Powyższe dotyczy kwoty podatku należnego na terenie jednej gminy. Ponadto jeśli podatek nie będzie przekraczał 100, 00 zł, płatny będzie jednorazowo a nie w ratach.

4. Podatek od czynności cywilno ? prawnych – niekorzystna zmiana w zakresie opodatkowania pożyczek.

Jeśli w umowie pożyczki nie zostanie ustalona kwota, a pożyczka jest wypłacana w transzach, od każdej transzy trzeba będzie płacić podatek i za każdym razem składać deklarację PCC .
To oznacza, że zawieranie takich umów stanie się bardzo niekorzystne.

5. Kupno przedmiotów sprzedawanych w wyniku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego objęte zostanie u kupującego podatkiem od czynności cywilno prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *