ZUS i Prawo Pracy

Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony od 22.02.2016 r.

W roku 2016 zmienią się zasady obowiązujące przy zawieraniu umów czasowych.
Znika z przepisów umowa na czas wykonania określonej pracy. Zrezygnowano też z osobnego wyodrębnienia umowy na zastępstwo w art. 25 Kodeksu Pracy.
Pozostanie możliwość zawierania umów czasowych:
– na okres próbny
– na czas określony

I. Umowy na czas określony.
Po nowelizacji w zakresie umów na czas określony umowy pomiędzy tymi samymi stronami nie będą mogły przekroczyć limitu czasowego 33 miesięcy i ilościowego 3 umów. Po przekroczeniu jednej z tych zasad umowa na czas określony samoistnie przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Aneks przedłużający czas trwania umowy traktowany będzie jak zawarcie kolejnej umowy (limit ilościowy).

Odstąpienie od limitów będzie możliwe jedynie w następujących przypadkach:
– zastępstwo innego pracownika
– prace dorywcze lub sezonowe
– praca na okres kadencji
– obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy – obowiązek poinformowania Państwowej Inspekcji Pracy w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy, a dla umów trwających na dzień 22.02.2016 r. w terminie 5 dni od daty uzupełnienia umowy o zapis dotyczący przesłanki.
Informację o każdym z przypadku niestosowania limitów pracodawca zobowiązany będzie zamieścić w umowie, a umowy już zawarte będą musiały zostać uzupełnione w terminie 3 miesięcy od daty zmiany przepisów.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony zależeć będą od stażu zakładowego w danym zakładzie pracy, ustalanego dla całego zatrudnienia u danego pracodawcy:
– 2 tygodnie – zatrudnienie poniżej 6 miesięcy
– 1 miesiąc – zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy
– 3 miesiące – zatrudnienie co najmniej 3 lata

Wobec umów na czas określony trwających w dniu 22.02.2016 r. stosowane będą następujące zasady:
1. Limit 33 miesięcy liczony będzie od 22.02.2016 r. jeśli umowa po upływie 33 miesięcy od tej daty będzie jeszcze trwała, traktowana będzie jak umowa na czas nieokreślony.

2. Umowa traktowana będzie jako pierwsza lub druga zawarta na czas określony (jako druga traktowana będzie umowa trwająca na dzień 22.02.2016 r. zawarta przed upływem miesiąca od zakończenia pierwszej umowy na czas określony).

3. Zasady z pkt. 1 i 2 nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy umowa zawarta została przed 22.02.2016 r. jeżeli jej rozwiązanie przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie nowelizacji do dnia upływu 33 miesięcy liczonych od 22 lutego 2016 r. w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki była zawarta.

4. Umowa zawarta 22.02.2016 r. lub później, jednak w okresie miesiąca od rozwiązania drugiej umowy na czas określony, gdy okres ten rozpoczął się przed 22.02.2016 r. lub później – traktowana będzie jako umowa na czas nieokreślony.

Przepisy przejściowe w zakresie wypowiedzenia umów na czas określony:
– umowy trwające w dniu 22.02.2016 r. wypowiedziane przed tą datą – zastosowanie mają przepisy obowiązujące przed nowelizacją
– umowy trwające w dniu 22.02.2016 r. zawarte na okres poniżej 6 miesięcy lub okres dłuższy, ale bez zawarcia w treści możliwości ich wypowiedzenia – zastosowanie mają przepisy obowiązujące przed nowelizacją
– umowy trwające w dniu 22.02.2016 r. zawarte na okres powyżej 6 miesięcy, z przewidzianą możliwością wypowiedzenia – obowiązują nowe przepisy, ale staż zakładowy liczony jest od 22.02.2016 r.

II. Umowy na okres próbny.
Od dnia 22.02.2016 r. możliwe będzie zawarcie z tym samym pracownikiem kolejnej umowy na okres próbny, pod warunkiem, że nie będzie ona dotyczyć tego samego rodzaju pracy.
W przypadku, gdy umowa o pracę rozwiąże się lub wygaśnie po minimum trzech latach możliwe będzie powtórne zatrudnienie pracownika na podstawie umowy na okres próbny do tego samego rodzaju pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości umów tego rodzaju do jednej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *