Planowane zmiany w zakresie przechowywania akt osobowych

Posted Leave a commentDa

Przyjęty w dniu 24.10.2017r. przez Radę Ministrów projekt ustawy zakłada znaczne uproszczenia w zakresie obowiązku przechowywania akt pracowniczych. Zgodnie z przepisami, które miałyby obowiązywać od dnia 01.01.2019r.: – w przypadku zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców po 01.01.2019r. okres przechowywania akt osobowych wynosić będzie 10 lat – dane przekazywane w raportach RCA (niezbędne do ustalenia prawa do […]

Zmiany w zakresie opłacania składek ZUS od 01.01.2018r.

Posted Leave a commentDa

– ZUS do dnia 31.12.2017r. zobowiązany jest do wygenerowania indywidualnego rachunku składkowego dla płatnika i przydzielenia go po utworzeniu konta płatnika – przekazanie informacji nastąpi w postaci papierowej, a w przypadku płatników posiadających profil ZUS informacja udostępniona zostanie w systemie teleinformatycznym Dla płatników składek rozliczających się na podstawie odrębnych deklaracji (np. za wspólników spółki cywilnej […]

Decyzja rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia w 2018r.

Posted Leave a commentDa

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 września 2017r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018r. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r. będzie wynosiło 2 100,00 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia o 100,00 zł, tj. o 5% w stosunku do bieżącego roku (w 2017r. wynosi ono 2 000,00 zł). Kwota ta stanowi 47,3% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na […]

Oświadczenia w sprawie pracy cudzoziemców po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 poz. 1543)

Posted Leave a commentDa

W okresie od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. można rejestrować oświadczenia dotyczące pracy cudzoziemca na okres do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy – nie dłużej niż do końca 2018r. Jeśli wniosek o wydanie wizy w związku z rejestracją oświadczenia złożony zostanie do 31 października 2018r., rozpatrzony będzie na dotychczasowych zasadach. Po 1 stycznia 2018r. praca […]

Badania lekarskie i szkolenia w zakresie BHP dla zleceniobiorców

Posted Leave a commentDa

Ponieważ wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia jest powszechne, powstają wątpliwości w zakresie obowiązków zleceniodawcy, co do przestrzegania przepisów bhp. Art. 304 Kodeksu Pracy mówi o obowiązkach osób fizycznych z zakresu bhp wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Do obowiązków tych należy między innymi: – znajomość przepisów i zasad bhp, udział w szkoleniach […]