Blog

Od dnia 01.07.2016 r. minimalna stawka godzinowa brutto dla umów zleceń i umów o świadczenie usług wyniesie 12,00 zł brutto (również w przypadku, gdy wynagrodzenie ustalane jest np. w stawce miesięcznej). W związku z powyższym konieczne będzie prowadzenie ewidencji godzin, która będzie musiała być potwierdzona przez zleceniobiorcę lub świadczącego usługi. W przypadku braku ewidencji lub wypłacenia wynagrodzenia niższego niż 12,00 zł brutto za godzinę ustawodawca przewidział dla przedsiębiorcy karę grzywny w wysokości od 1 tys.
Od dnia 18.05.2016 r. dzięki zmianom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie tylko podatnicy rozpoczynający działalność ale również podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, będą mieli możliwość zgłoszenia wyboru formy opodatkowania oraz sposobu opłacania zaliczek (uproszczonego, kwartalnego, miesięcznego) za pośrednictwem CEIDG. Jednocześnie nadal będzie możliwe dokonanie takiego zgłoszenia w drodze pisma skierowanego do właściwego urzędu skarbowego. Podatnicy kontynuujący działalność po raz pierwszy będą mogli skorzystać z tej możliwości wybierając formę opodatkowania na rok 2017.
Od 01.12.2015 r. zmieniły się zasady rozkładania na raty zadłużenia wobec ZUS z tytułu nieopłaconych składek oraz zasady odraczania terminu płatności zobowiązań. Zgodnie z obowiązującymi od grudnia 2015 r. przepisami, układem ratalnym będą mogły być objęte wszystkie składki, również te finansowane przez ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) a nie jak dotychczas jedynie w części finansowanej przez płatnika. Z uwagi na fakt, że brak będzie zrekompensowania odsetkami realnego spadku wartości składek ubezpieczonego przekazanych z opóźnieniem do OFE i
1. Doręczanie pism – pisma doręcza się pod adresem zamieszkania podatnika – istnieje możliwość doręczenia pod innym niż adres zamieszkania adresem w kraju – w przypadku nieobecności podatnika pisma w pierwszej kolejności doręcza się pełnoletniemu domownikowi, a jeśli ten odmówi przyjęcia – sąsiadowi, zarządcy domu lub dozorcy, o ile zobowiążą się do przekazania przesyłki adresatowi – na wniosek podatnika na skrytkę pocztową (pismo zostanie złożone w placówce, natomiast podatnik dostanie na skrytkę pocztową zawiadomienie o
1. Urlop udzielany jest maksymalnie w pięciu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. 2. Jeśli rodzic rozpoczął wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego nie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, ale w późniejszym terminie, to liczba wykorzystanych części takiego urlopu (maksymalnie dwie) obniża liczbę możliwych do wykorzystania części urlopu wychowawczego. 3. Pracownik zobowiązany będzie do złożenia wniosku o urlop wychowawczy nie później niż na 21 dni przed jego rozpoczęciem. 4. W przypadku złożenia wniosku w