Blog

Podzielona płatność w podatku VAT

Autor: Beata Szlachetka dnia 4 stycznia 2018
0
Kategoria: Podatki
Nowelizacja w zakresie podatku VAT, która przewiduje mechanizm tzw. podzielonej płatności pierwotnie miała wejść w życie z dniem 01.04.2018r. Ostatecznie jednak przepisy te obowiązywać będą od dnia 01.07.2018r. Banki i SKOK-i będą zobowiązane do założenia i prowadzenia rachunków VAT, z których podatnicy będą mogli zapłacić podatek VAT wynikający z faktury od kontrahenta lub kwotę wynikającą z deklaracji VAT do urzędu skarbowego.
W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zmianami objęto także ulgę rehabilitacyjną. Co istotne będą one dotyczyły zeznań podatkowych składanych w roku 2018 za rok 2017. Pierwsza istotna zmiana dotyczy wydatków na utrzymanie psa asystującego – ulga ma przysługiwać wszystkim niepełnosprawnym, którzy ponoszą wydatki na psa asystującego (nie będzie zależna od stopnia niepełnosprawności). Druga, to zmiana w zakresie używania samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko
W roku 2018 zostaną podniesione limity niektórych zwolnień podatkowych dla osób fizycznych (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Najważniejsze zmiany dotyczą limitów obowiązujących od roku 2018: zapomóg innych niż losowe wypłacanych z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej, pracownikom należącym do tych organizacji – 1 000,00 zł (w roku podatkowym) zapomóg w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie

Koszty twórców w 2018r.

Autor: Beata Szlachetka dnia 28 grudnia 2017
0
Kategoria: Podatki
W roku 2018 zostanie podniesiony limit 50% kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528,00 zł przy jednoczesnym ograniczeniu kręgu osób, które te koszty będą mogły zastosować. Nowy art. 22 ust. 9b ustawy o PIT wskazuje, którzy twórcy będą mogli korzystać z 50% kosztów uzyskania. Wzbudza on wątpliwości np. w przypadku prowadzenia szkoleń. Nie będzie natomiast możliwości korzystania z podwyższonych kosztów np. przy sporządzaniu opracowań dla firm nawet, jeśli nastąpi przeniesienie praw autorskich w tym zakresie.

Ryczałt od najmu

Autor: Beata Szlachetka dnia 27 grudnia 2017
0
Kategoria: Podatki
Od stycznia 2018r. zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym. Ustalony został roczny limit kwotowy w wysokości   100 000,00 zł, który będzie umożliwiał zastosowanie stawki 8,5 % do opodatkowania przychodów z tego tytułu. Nadwyżka przychodów ponad 100 000,00 zł opodatkowana będzie stawką 12,5 %. Warto zastanowić się, czy tak wysoka kwota uzyskiwana z najmu nie będzie powodować,  że najem ten przez urząd skarbowy może zostać potraktowany jako uzyskiwany w ramach działalności gospodarczej, a nie z prywatnego